011 912.375.7703
Chứng nhận & Các Hiệp hội Thương mại tham gia

Để phục vụ khách hàng được tốt hơn, Thompson Hardwoods tham gia vào ngành sản xuất chế biến gỗ thông qua nhiều hiệp hội thương mại & các chứng chỉ bao gồm:

 

 

Hội đồng Quản lý Rừng Quốc tế

Sáng kiến Rừng Bền vững
 

Gỗ cứng Hoa Kỳ

Hội đồng Xuất khẩu Gỗ cứng Hoa Kỳ
 

Liên đoàn Gỗ cứng

Hiệp hội các Nhà sản xuất Gỗ cứng

 

Hiệp hội Gỗ cứng Hoa Kỳ

Các Nhà sản xuất Gỗ bách Miền Nam